innerbanner

از درخواست کنندگان اخذ نمایندگی شرکت بالان صنعت خواهشمندیم پس از دانلود و مطالعه شرایط نمایندگی ، نسبت به تکمیل فرم مشخصات اقدام نموده و مدارک درخواستی را به آدرس ذیل ارسال نمایند.

صندوق پستی : 71555-7393 

مشاهده شرایط اعطای نمایندگی بالان صنعت

تکمیل فرم اعطای نمایندگی بالان صنعت (حقیقی)

تکمیل فرم اعطای نمایندگی بالان صنعت (حقوقی)